Система управління охороною праці на торговому підприємстві.Служби охорони праці.

Українська
Система управління охороною праці на торговому підприємстві.Служби охорони праці.

   Система управління охороною праці на торговому підприємстві.Служби охорони праці.

Система управління охороною праці на підприємстві це сукупність відповідних органів управління підприємством,служби охорони праці, які на підставі комплексу нормативно- правових актів, інструкцій тощо ведуть цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці. Створення на підприємстві  "системи управління охороною праці"  це є  визначення керівництвом підприємства політики в галузі охорони праці, а саме працеохоронної політики стосовно зобов'язань, намірів та заходів в сфері охорони праці, визначення мети роботи служби охорони праці, об'єкта та органів управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, створення ефективно діючих систем мотивації, контролю та обліку охорони праці, аналізу, аудиту і моніторингу, оцінка ризиків на підприємстві , розробка та впровадження нових технологій управління, забезпечення відповідного контролю за ефективністю роботи,створення сприятливих умов  надійного функціонування і подальшого вдосконалення .

Особливу роль на сьогодні, набуває політика у сфері охорони праці.Кожне підприємство саме визначає та  документально оформлює політику керівництва у сфері охорони праці. Ця політика має бути органічно поєднана з усіма елементами діяльності організації. Система управління охороною праці на підприємстві формується  на основі комплексної оцінки рівня небезпеки виробничих об'єктів організації, яка проводиться шляхом виявлення всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного об'єкта, їх оцінки та аналізу можливих варіантів розвитку небезпечних ситуацій, а також шляхом зменшення ризику виникнення самих небезпечних ситуацій. 

У система управління охороною праці на підприємстві важливе місце належить службі охорони праці.Служба охорони праці на підприємстві може бути представлена структурним підрозділом або спеціально виділеним працівником інженер з охорони праці. Якщо це  невелике підприємство ці функції можуть бути покладені і на інших працівників (разом  з виконанням інших службових обов'язків).

Основними завданнями служба охорони праці є : 

 • здійснення контролю за станом охорони праці на підприємстві; 
 • підготовка пропозицій, планів заходів, розпорядчих документів щодо забезпечення охорони праці на підприємстві та контроль за їх реалізацією; -
 • розробка заходів щодо попередження виробничого травматизму та професійної захворюваності; 
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам підприємства в налагодженні роботи з охорони праці.

Відповідно до зазначеними завданнями служби охорони праці: 

 • проводить аналіз стану та причин виробничого травматизму і професійної захворюваності, розробляє заходи щодо їх попередження; 
 • організує роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів та інших структурних підрозділів; 
 • проводить вступний інструктаж з охорони праці;
 • надає методичну допомогу підрозділам у розробці інструкцій з охорони праці ; 
 • керує роботою кабінету з охорони праці, організовує пропаганду охорони праці та поширення інформації з питань охорони праці; 
 • бере участь у роботі з розслідування нещасних випадків на виробництві; -
 • надає допомогу в організаії навчання працівників з охорони праці. 
 • бере участь в роботі комісії з перевірки знань керівників і фахівців з охорони праці; 
 • бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом і реконструйованих об'єктів виробничого призначення; -
 • бере участь у перевірці стану безпеки та гігієни праці на робочих місцях у складі комісії адміністративно-громадського контролю; -
 • складає звітність з охорони праці; 
 • контролює забезпечення працюючих спецодягом, спец-взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, своєчасність і правильність догляду за цими виробами; -
 • організовує забезпечення структурних підрозділів підприємства правилами, нормами, плакатами та іншими пособіями з охорони праці, а також надає їм методичну допомогу в обладнанні інформаційних стендів з охорони праці.

Працівники служби охорони праці мають право: 

 • безперешкодно оглядати виробничі, службові та побутові приміщення, знайомитися з документами з охорони праці, 
 • забороняти експлуатацію машин, верстатів і виробництво окремих робіт, якщо це загрожує життю і здоров'ю працюючих або може призвести до аварії, з повідомленням про це керівника або головного інженера підприємства, 
 • запитувати і отримувати від підрозділу документи з питань охорони праці, 
 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не мають допуску до виконання цієї роботи або грубо порушують правила і норми з охорони праці; 
 • залучати з згоди керівництва підприємства фахівців інших підрозділів до перевірок стану охорони праці; 
 • давати обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків, які можуть бути скасовані письмовим розпорядженням керівника чи головного інженера підприємства.

Начальник відділу охорони праці організує роботу відділу  і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ та систему управління охороною праці на підприємстві вцілому.

Вимоги до території оптового підприємства.

  Для виконання вимог законодавства  служба охорони праці підприємства повинна використовувати:  НПАОП 51.0-1.03-96."Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі" Створення здорових і безпечних умов праці починається з правильного вибору території для розміщення підприємства. Правильне розміщення і розташування підприємств харчової промисловості відіграє дуже важливу роль в захисті населення від шкідливих речовин, пари, пилу, диму, копоті, шуму та шкідливого впливу стічних вод.Територія оптового підприємства повинна утримуватися в чистоті, забезпечена попереджувальними знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12 4.026 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки» та плакатами з безпечного проведенню робіт. Іди-но-ездние шляхи, тротуари і площі для розвантаження і вантаження вантажів повинні бути з твердими покриттями. Для забезпечення вантажно-розвантажувальних операцій при складах повинні бути естакади або рампи, розташовувані на одному рівні з підлогою вагона або кузовом автомашини Рампи з боку під'їзду транспортних засобів повинні бути шириною не менше 1,5 м з уклоном не більше 5. Ширина естакади, призначеної для переміщення по ній транспортних засобів, повинна бути не менше 3 м Місця для вантажно-розвантажувальних робіт, включаючи проходи і проїзди, повинні мати достатнє природне і штучне освітлення відповідно до СНиП 2.11 01.852.

Підлоги, за якими переміщують вантажі, повинні бути рівними, з асфальтовим покриттям, не мати вибоїн, порогів, набитих планок, гострих виступів Прилегла територія повинна бути упорядкована і Озель На оптових підприємствах, згідно з встановленими правилами, повинні бути відведені і обладнані місця для збору покидьків, відходів і сміття.

У місцях виконання погрузоразгрузочних робіт вміст шкідливих газів, парів і пилу в повітрі не повинно перевищувати НДК 2.9.2.

Вимоги "служби охорони праці" до безпеки при навантаженні, розвантаженні і транспортуванні вантажів.

Загальні вимоги безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, до розміщення та експлуатації підйом нотранспортного устаткування визначені ГОСТ 12.3 009 -76 «ССБТ Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки».

На підприємствах оптової торгівлі при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт використовуються крани, вантажопідйомні талі,ліфти,підйомники,транспортери, самохідні вантажні машини, електрокари, штабелеукладчики, пересувні контейнери і т. д.

До управління та обслуговування вантажопідіймальних машин допускаються особи не молодше 18 років, навчені за спеціальними програмами і атестовані кваліфікаційною комісією.

Усі вантажопідіймальні машини і вантажозахоплювальні пристрої повинні бути оглянуті, випробувані і необхідно мати дозвіл на їх пуск в роботу.

Нормативні документи містять вимоги, що регламентують такі заходи: 

 • забезпечення надійності конструкції обладнання (вибір відповідних запасів міцності матеріалу, захист від корозії і теплових впливів), 
 • обов'язкове застосування запобіжних пристроїв (обмежувачів висоти підйому, маси вантажу, що піднімається, аварійних вимикачів, обмежувачів швидкості); 
 • реєстрації фузопод'емного обладнання в органах технагляду і його періодичне рух товару; 
 • отримання спеціальних дозволів(ліцензій) на роботи з проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації, технічного діагностування, реконструкції

Всі частини вантажопідіймальних механізмів, що надають небезпеку при експлуатації (різні передачі, муфти, канатні блоки і т. п., доступні та знаходяться під напругою частини електрообладнання), повинні бути надійно організовані. 2.9.3.

На оптових підприємствах при виконанні операцій по розміщення, зберігання та відпуску товарів потрібно чітке виконання правил безпеки праці і загальних вимог безпеки при проведенні погрузоразгрузочних робіт до розміщення та експлуатації підйомно-транспортного споруди (ГОСТ 2.3.009 76 «ССБТ роботи погрузораз вантажем »).

Загальні вимоги безпеки служби охорони праці: 

   Товари на транспортні засоби та на зберігання укладають за допомогою навантажувачів, штабелеукладчиков або інших машин. Машинна укладання товарів можлива за умови їх пакетування на піддонах. Багато товарів надходять на торговельні склади непакетованому, що вимагає виконання операцій з укладання вручну. Працівники, які здійснюють укладку, повинні знати правила охорони праці та техніки безпеки при виконанні операцій але перенесенні і укладанні товарів.

trudovie_proverki_4.jpg Заборонено поправляти товар під час транспортування. При зберіганні товарів на складах їх розміщують в штабелях і на стелажах.

 

Заходи безпеки при виконанні операцій з тарою.

Служба охорони праці та самі  керівники підприємств і підрозділів зобов'язані проводити пропаганду техніки безпеки і виробничої санітарії, організовувати навчання всіх осіб прогресивним методам роботи з тарою.

Безпечна експлуатація тари регламентована ГОСТ 2.3.010-82 «ССБТ. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації », де визначені такі вимоги: 

 • розробка і виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці при виконанні операцій з тарою; 
 • інструктування і навчання безпечним методам роботи всіх працівників, пов'язаних з виконанням операцій з тарою;
 • розробка та забезпечення всіх ділянок інструкцією з техніки безпеки;
 • контроль за виконанням інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії.

   Продукти харчування, овочі, будівельні матеріали тощо) відносятся до 1 групи ,тобто відносятся до мало небезпечних вантажів,але все ж таки НЕБЕСПЕЧНИХ .А небезпечні вантажі повинні маркуватися спеціальними знаками безпеки, що мають форму квадрата, який окантований чорною рамкою, повернений на кут і поділений на два однакових трикутники. У верхньому трикутнику наносять символ безпеки , в нижньому – напис про небезпечність вантажу та номер класу небезпеки за властивостями.                                                                                                                     Основні операції з тарою ,які  виконуються на торгових підприємствах це  прийом, розтин, зберігання, пакування і відпустка. При виконанні цих операцій необхідно строго виконувати правила техніки безпеки. Працівники, що здійснюють приймання товарів і тари, повинні уважно оглянути кожну одиницю тари. При виявленні пошкоджень необхідно вжити заходів, щоб не допустити травми робітників. Для розміщення затарених товарів має бути використано підйомно-транспортне обладнання.

До системи управління охороною праці на підприємстві входить протипожежне нормування: 

 • міждержавні стандарти, будівельні норми і правила, що зачіпають вимоги пожежної техніки та безпеки і діючі на цій території;
 • державні стандарти та державні будівельні норми республіки, що зачіпають вимоги пожежної техніки безпеки; 
 • норми пожежної безпеки; 
 • правила пожежної безпеки; 
 • галузеві норми технологічного проектування пожежної безпеки; 
 • інші державні документи нормативного характеру, що зачіпають і встановлюють вимоги пожежної безпеки.

Служба охорони праці бере під контороль продукцію і товари, використання яких може представляти пожежну небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян і заподіяти шкоду навколишньому середовищу, підлягають в установленому порядку обов'язкової сертифікації на відповідність вимогам пожежної безпеки.

Пожежна безпека забезпечується приведенням об'єктів і населених пунктів в такий стан, при якому виключається можливість виникнення пожежі або забезпечується захист людей та охорона матеріальних цінностей від вогню та її небезпечних факторів. Забезпечення пожежної безпеки є обов'язком керівників, відповідних посадових осіб та працівників міністерств, інших органів державного управління, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчої належності, а також громадян.

Ці обов'язки служби охорони праці, керівників, посадових осіб та працівників міністерств, інших органів державного управління, підприємств, установ і організацій повинні бути відображені у відповідних посадових інструкціях. Система управління охороною праці на торговому підприємстві.

Відповідно до чинного законодавством відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємств торгівлі, громадського харчування, баз і складів несуть керівники цих об'єктів.

Керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, баз і складів зобов'язані: 

 • організувати на відомчих об'єктах вивчення та виконання цих правил усіма інженерно-технічними працівниками (ІТП), службовцями і робітниками; 
 • встановити в торговельних, адміністративних, складських, виробничих і допоміжних приміщеннях суворий протипожежний режим (порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи, умови проведення вогневих робіт, правила користування електронагрівальними приладами, визначення місць для куріння і т.п.) і постійно контролювати його дотримання усіма працюючими, а також відвідувачами підприємств торгівлі та громадського харчування, баз і складів; 
 • періодично перевіряти стан пожежної безпеки об'єкта, контролювати несення служби охороною і знання нею обов'язків на випадок пожежі, роботу добровільної пожежної дружини та вживати необхідних заходів до поліпшення їх діяльності; 
 • організовувати розробку і своєчасне здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей на випадок виникнення пожежі; 
 • забезпечити утримання в постійній справності систем протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, установок сигналізації, автоматичного пожежогасіння та ін) - У випадку несправності або виходу з ладу цих систем вживати заходів до приведення їх у працездатний стан; 
 • організувати протипожежну підготовку  протипожежний інструктаж,пожежно-технічний мінімум підлеглих працівників.

trudovie_proverki_4.jpg Протипожежний інструктаж повинен проводитися не рідше 1 разу на два роки. 

 • встановити перелік професій і приміщень, працівники яких повинні проходити навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму; 
 • визначити місце і порядок проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму, а також перелік посадових осіб, відповідальних за проведення протипожежного інструктажу; 
 • забезпечувати розробку планів дій обслуговуючого персоналу на випадок виникнення пожежі та організовувати не рідше одного разу на рік практичні тренування з відпрацювання цих планів.

Відповідальність за пожежну безпеку відділів, секцій, цехів, майстерень, торговельних ларьків, палаток, павільйонів, буфетів, закусочних, кафетеріїв, окремих складів, комор та інших приміщень несуть їх завідувачі або інші посадові особи, спеціально призначені наказом керівника підприємства торгівлі, громадського харчування, бази або складу. Таблички з зазначенням осіб,відповідальних за пожежну безпеку.

Особи, відповідальні за пожежну безпеку, зобов'язані: 

-забезпечити виконання на ввірених їм ділянках роботи вимог цих правил; 

-знати пожежну небезпеку товарів, що застосовуються або зберігаються на ввіреній ділянці, і не допускати порушень правил їх зберігання; 

-стежити за справністю сигналізації, телефонного зв'язку, систем опалення та вентиляції, електроустановок, утриманням шляхів евакуації, проїздів, протипожежних розривів, джерел водопостачання і вживати заходів до усунення, виявлених несправностей; 

-знати правила використання наявних засобів пожежогасіння та забезпечувати їх постійну готовність до дії; 

-роз'яснювати службовцям і робочим інструкції і правила пожежної безпеки, що діють на об'єкті; -

-стежити за тим, щоб після закінчення роботи проводилася прибирання робочих місць та приміщень, відключалася електромережу, за винятком вторинного і чергового освітлення, джерел електроживлення автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації, а також електроустановок, які за умовами технічного процесу виробництва повинні працювати цілодобово.

  На підставі справжніх правил ,розроблених службою охорони праці для окремих приміщень, баз, складів, підприємств торгівлі та громадського харчування повинні бути розроблені конкретні інструкції про заходи пожежної безпеки з урахуванням фізико-хімічних і пожежонебезпечних властивостей збережених товарів і технологічного устаткування. При розробці інструкцій використовуються дані, зазначені в т'хніческіх паспортах на товари і обладнання.

Інструкції про заходи пожежної безпеки розробляються службою охорони праці,керівниками складів, відділів, цехів, підприємств торгівлі та громадського харчування, баз, затверджуються керівниками (головами ПТК) об'єктів, вивчаються в системі виробничого навчання і вивішуються на видних місцях.

В інструкціях повинні бути відображені такі питання: 

 • система управління охороною праці на торговому підприємстві;
 • порядок утримання приміщень, території, в тому числі шляхів евакуації; 
 • умови і норми зберігання товарів у цехах, відділах, секціях, складах, коморах та інших приміщеннях, 
 • місця куріння, застосування відкритого вогню та виробництва вогневих робіт; -
 • спеціальні протипожежні заходи для окремих приміщень, недотримання яких може викликати пожежу або загоряння. -
 • порядок застосування засобів пожежогасіння та виклику пожежної помоши при виявленні пожежі; -
 • порядок збору, зберігання та видалення горючих відходів, утримання та зберігання спецодягу; -
 • обов'язки і дії робітників і службовців при пожежі.

trudovie_proverki_4.jpg Кожний працюючий на підприємстві торгівлі, громадського харчування, базі, в складі (незалежно від займаної посади) зобов'язаний чітко знати і суворо виконувати встановлені правила пожежної безпеки, не допускати дій, що можуть призвести до вибуху або загоряння.

    Служба охорони праці, керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, баз, складів, а також завідувачі секціями складів, цехів та інші посадові особи, винні в порушенні цих правил, залежно від характеру порушень та їх наслідків, несуть відповідальність у встановленому законному порядку.

Протипожежний інструктаж (пожежно-технічний мінімум) з працівниками торгівлі, громадського харчування, баз, складів, може проводитися в системі виробничого навчання з метою широкого вивчення правил пожежної безпеки для підприємства, установи, виробничої дільниці, робочого ділянки, будівлі або приміщення.

Протипожежна підготовка працівників складається з протипожежного інструктажу (первинного та вторинного) і занять за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Первинний (вступний) інструктаж про дотримання заходів пожежної безпеки повинні проходити всі знову прийняті на роботу товарознавці, продавці, комірники, кухарі, сторожа, грубники та інші працівники, у тому числі і тимчасові робітники.

Для проведення первинного протипожежного інструктажу на підприємстві повинно бути виділено приміщення (куточок), обладнане необхідними наочними посібниками з питання дотримання протипожежного режиму на території підприємства, в будівлях, приміщеннях, на робочих місцях, а також зразками первинних засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю та пожежного зв'язку, наявних на підприємстві.

Первинний протипожежний інструктаж з працівниками можна проводити одночасно з вступним інструктажем з техніки безпеки. По закінченні інструктажу повинна проводитися перевірка знань і навичок, отриманих інструктованих. Особи, знання яких виявилися незадовільними, піддаються повторному інструктажу з обов'язковою наступною перевіркою знань.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці особою, відповідальною за пожежну безпеку магазину, відділу, секції, складу, виробничої дільниці, причому цей інструктаж обов'язково повинен проводитися і при переведенні працівників з однієї ділянки на іншу, стосовно до особливостей пожежної небезпеки нової ділянки роботи.

Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться за спеціально затвердженою керівником установи програмі. Цей мінімум проводиться з електрогазавщікамі, електриками, опалювачами та матеріально-відповідальними особами.

По закінченні проходження пожежно-технічного мінімуму у робітників і службовців повинні бути прийняті заліки. Результати заліків оформляються відповідним актом або відомістю з підписами членів приймальної комісії. Особи, які не склали заліки, до виконання службових обов'язків не допускаються.

Облік осіб, які пройшли протипожежний інструктаж і навчання за програмою пожежно-технічний мінімум, ведеться в спеціальному журналі, де зазначаються дати інструктажу (навчання), ким проведено інструктаж, прізвище, ім'я, по батькові інструктували (учня) , його посаду та місце роботи на об'єкті, особисті підписи інструктував і інструктували (учня) відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на видних місцях.

Вам  потрібно пройти  Навчання з пожежно-технічного мінімуму? Отримати посвідчення з пожежної безпеки?  Виникла необхідність проведення інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки ?  

Оформіть заявку на навчання в НКЦ«Експерт» або зв'яжіться з нашими фахівцями за телефонами вказаними в Контакти. Навчання проходять в групах 5-10 чол. кваліфікованими  викладачами з великім досвідом. Для зручності Замовників, навчання може бути організовано з виїздом на терріторію замовника або Дистанційно►. По закінченні видається посвідчення встановленого зразка що діють 3 роки.  

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.