Хто повинен проходити перевірку знань з охорони праці.

Ст. 18 закону України про охорону праці

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Перевірка знань після спеціального навчання.

Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у  Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121, проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється: комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві); комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі).

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах, проводиться комісією, створеною наказом вищого органу. Періодичність перевірки знань з охорони праці У Законі України «Про охорону праці» вказано, з якою періодичністю працівники мають проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Статтею 18 Закону передбачено, що працівники, безпосередньо зайняті на роботах із підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Такі навчання і перевірку знань роботодавець організовує за власні кошти. Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Як відбувається перевірка знань працівників з охорони праці.

Відповідно до Типового положення перевірка знань з питань охорони праці  проводится з урахуванням таких вимог:

-перед перевіркою знань для працівників потрібно організувати навчання у формі лекцій, семінарів та консультацій;

-працівники, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань, як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщуються;

-перевірка знань працівників здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. При цьому всі члени такої комісії самі повинні попередньо пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

-перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників складається комісією та затверджується роботодавцем; -перевірка знань проводиться у формі тестування, заліку або іспиту. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.  

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

Видача посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці Працівникам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. У ньому в стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем.

Особам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Позачергове навчання і перевірка знань.

Типовим положенням передбачені позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці. Їх проводять у випадках: переведення працівника на іншу роботу або призначення його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці; у разі коли на підприємстві стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або зі смертельним наслідком, за умови, що комісією з розслідування встановлено факт порушення зазначеними особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Як проводити перевірку знань з охорони праці в умовах карантину

Карантин установлюють на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можна змінювати режими роботи підприємств, вносити інші необхідні зміни щодо умов їхньої виробничої та іншої діяльності. Так скеровує ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ. Можна проводити дистанційне навчання та перевірку знань із питань охорони праці — за допомогою сервісів відеоконференцій. (п. 3.5, 3.12 Типового положення). Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови: забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці; особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі. Якщо можливості провести перевірку дистанційно нема, згідно з карантинними вимогами потрібно зробити це обмеженим складом членів комісії (одна-дві особи).

Завантажити заявку на навчання